Sveiki atvyke į Ozo šalį
logo

Viešosios ir administracinės paslaugos

Lopšelyje-darželyje teikiamos ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos.

Logopedo teikiamos paslaugos

 • kalbos sutrikimų diagnostika ir korekcija;
 • kalbos sutrikimų prevencija;
 • mokytojų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
 • metodinių rekomendacijų rengimas.

Meninio ugdymo pedagogo teikiamos paslaugos

 • muzikinio ugdymo organizavimas, poreikio muzikuoti aktyvinimas;
 • muzikinių, meninių gebėjimų tobulinimas;
 • muzikinio ugdymo individualizavimas pagal vaikų gebėjimus, amžių, kūrybinę vaizduotę;
 • muzikinės veiklos derinimas su grupės veikla;
 • neverbalinių emocinio bendravimo priemonių įtvirtinimas;
 • švenčių, renginių organizavimas;
 • vaikų rengimas muzikiniams projektams.

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS:

 • Pažymų apie darbo užmokestį išdavimas.
 • Pažymų apie einamas pareigas, darbo stažą išdavimas.

Paslaugų kainorastis

Mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje skaičiuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  sprendimu 2014 m. spalio 22d. Nr. 1- 2070

Nustatytas vienos dienos vaiko maitinimo mokestis:

lopšelio grupėse – 1,81 Eur.

darželio grupėse – 2,07 Eur.

priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,07 Eur.

Taip pat nustatytas 0,72 Eur. mokestįis visoms šeimoms ir 0,29 Eur. mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną  mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas).

Mokestis už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje turi būti sumokėtas už einamąjį mėnesį iki 20 dienos.

Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti ugdymo įstaigos vadovą.

Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis, įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš lopšelio-darželio sąrašų.

 

Mokesčio už vaikų išlaikymą lengvatų taikymas

Nuo mokesčio už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje atleidžiami 100 procentų:

 • šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;
 • vaikas nelanko įstaigos dėl:
 1. tėvams (globėjams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 214 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį,  auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų dėl suteikiamų dviejų papildomų poilsių dienų per mėnesį.
 2. ligos, pateikus gydytojo pažymą pirmą dieną atvedus vaiką į įstaigą;
 3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;
 4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;
 6. mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi  brolių ar  seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos;
 7. vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėn.);
 8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip 3 dienas;
 9. oro temperatūros, jei ji yra žemesnė kaip minus 20oC;
 10. 1 įstaigos (grupės) uždarymo remontui, avariniams darbams, karantinui, kilus epidemijai.  

Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas 50 procentų:

 • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje pagal nuosekliojo mokymosi programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;
 • vaikas auga mokinių šeimoje arba studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų)  yra aukštosios mokyklos nuosekliųjų studijų formos studentas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
 • vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikai;
 • vaikas serga onkologine liga, diabetu,astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;
 • vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

Atnaujinta 2019.02.08