Sveiki atvyke į Ozo šalį
logo

Veiklos kryptys

Lopšelio-darželio „Ozas“ veiklos kryptys – užtikrinti aukštą ugdymo(si) paslaugų kokybę, įvairių gebėjimų ir poreikių 1.5 – 7 metų vaikams.

Pagrindinė vaikų veikla – žaidimas. Pagrindinės veiklos sritys – ankstyvasis, ikimokyklinis, priešmokyklinis ir specialusis ugdymas.

  Vaikų ugdymas vykdomas, plėtojant šias kompetencijas:

 • socialinė kompetencija;
 • sveikatos saugojimo kompetencija;
 • pažinimo kompetencija;
 • komunikavimo kompetencija;
 • meninė kompetencija.

 Lopšelio-darželio švietimo programų vykdymas

 • Patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rugpjūčio mėn. 28d. įsakymu Nr.V-59. Lopšelio-darželio „Ozas“ Ikimokyklinio ugdymo programa, 2017.
 • Ankstyvojo ugdymo vadovas (vaikams iki 3 metų). – Vilnius: Minklės leidyba, 2001.
 • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. – Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2014.
 • Priešmokyklinio ugdymo(si) programa OPA PA.- Vilnius:Šviesa, 2014.
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas.- Vilnius:Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2014.
 • Gyvenimo įgūdžių ugdymas. Ikimokyklinis amžius. – Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2004.
 • Gyvenimo įgūdžių ugdymas. Ikimokyklinis amžius. – Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2006.
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas. – Presvika, 2007.
 • Ankstyvojo amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas. – Presvika, 2008.

Ankstyvasis ugdymas

Ankstyvasis ugdymas teikiamas vaikui ir skiriamas šeimai, auginančiai vaiką nuo 1,5 iki 3 metų. Vaiko raida iki 3 metų labai sparti, intensyvi, netolygi, todėl tėvai ir pedagogai turi gerai išmanyti vaiko vystimosi dėsningumus, kad gebėtų mažyliui sudaryti optimalias ugdymo(si) sąlygas ir patenkintų svarbiausius vaiko poreikius: emocinius, pažinimo, žaidimo ir judėjimo. Ankstyvojo amžiaus grupės tikslas – šeimos ir pedagogų bendromis pastangomis garantuoti ugdytiniui kokybišką globą ir ugdymą, atkreipti dėmesį į svarbiausius vaiko poreikius, ugdyti kiekvieno vaiko asmenybę, skatinant bendravimą, savarankiškumą. Lopšelinio amžiaus vaikai nuo 1,5 iki 3 metų būna vienoje grupėje. Minimalus vaikų skaičius grupėje – 15 vaikų. Vaikų skaičių grupėje nustato steigėjas. 

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 3 iki 6 metų. Ugdymo procesas orientuotas į visuminį vaiko ugdymą. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi, psichologiškai ir fiziškai saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų vystymąsi. Pagrindinis vaiko gyvenimo būdas – žaidimas, tai natūrali vaiko būsena. Žaidžiant ugdomi pažinimo gebėjimai, lavinami judėjimo įgūdžiai, susipažįstama su aplinkiniu pasauliu ir savo vieta jame. Žaislai ir priemonės veiklos centruose žadina vaizduotę, išjudina visus pojūčius. Eksperimentuodami, ieškodami ir atrasdami, vaikai patys, savais būdais patikrina, ar tie sprendimai teisingi, pasisemia informacijos. Taip įpranta rinktis, pamatyti, įveikti sunkumus, kritiškai mąstyti ir formuoti sąvokas. Ikimokyklinio amžiaus grupės tikslas – modernizuoti ugdymo turinį, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius, puoselėti vaiko galias, lemiančias jo integracijos į visuomenę (socializacijos) sėkmę. Minimalus vaikų skaičius grupėje – 23 vaikai. Vaikų skaičių grupėje nustato steigėjas.

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui tėvų prašymu. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą, kurioje apibrėžtas priešmokyklinio ugdymo tikslas, uždaviniai, įgyvendinimo prielaidos ir būdai, ugdytini vaikų pasiekimai.  Tėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui grupės lankymas yra privalomas. Grupės ugdomoji veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas ir vyksta integruotai.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrą grupės vaikų individualius poreikius. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, prieš programos įgyvendinimo pradžią, parengia ugdomosios veiklos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį. Priešmokyklinio amžiaus grupės tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai. Vaikas, kuris priešmokyklinės ugdymo grupės nelankė daugiau kaip du trečdalius nurodyto laiko, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje. Minimalus vaikų skaičius grupėje – 23 vaikai. Vaikų skaičių grupėje nustato steigėjas.

Specialusis ugdymas

Specialusis ugdymas teikiamas specialiųjų poreikių vaikams, kurių galimybės ugdytis yra ribotos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų. Atsižvelgiant į sutrikimą ir jo laipsnį, vaikai ugdomi pagal bendrą amžiaus grupės programą, individualizuojant ugdymą, sudarant individualią ugdymo programą, tenkinančią bendravimo, pažinimo, motorikos, kalbos, savitarnos ugdymo(si) poreikį. Stengiamasi atliepti tėvų lūkesčius, palengvinti jų vaikų integraciją į visuomenę. Logopedas individualių veiklų metu lavina vaikų kalbą, skatina pažinimo procesų lavėjimą, konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius vaikus, jų tėvus (globėjus) ir pedagogus ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais. Specialiojo ugdymo tikslas – padėti kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams įveikti ugdymo(si) sunkumus, taikyti specifinio poveikio priemones tarties, kalbėjimo ir kalbos trūkumams koreguoti ir kompensuoti. Informaciją specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais teikia logopedai, lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija, Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba. Stiprinant specialiosios pedagoginės pagalbos veiksmingumą, Vaiko gerovės komisijos nariai atlieka vaiko pradinį vertinimą dėl specialiųjų ugdymo(si) poreikių: kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus. Teikia rekomendacijas, konsultuoja tėvus, pedagogus dėl vaikų specifinių, psichologinių problemų: elgesio ir emocijų sutrikimų, adaptacijos ugdymo įstaigoje. Logopedas, pagal lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį, dirba specialiojo ugdymo kabinete.

Projektinė veikla

Ugdymo procese diegiamos naujovės vadovaujantis ugdymo programomis, naujomis metodinėmis rekomendacijomis. Jos derinamos tarpusavyje, pritaikomos prie įstaigos kaitos ugdomųjų momentų, šeimos poreikių. Pedagogai dirba komandomis, rengia projektus, kurie skatina kurti šiuolaikiškas ugdymo sąlygas, tobulinti ugdymo procesą.

Kuriami ir vykdomi projektai

 • Aš saugus, kai žinau;
 • Vandens lašelio kelionė;
 • Pasakėlė Džaniui Rodariui;
 • Vabaliukų spartakiada.

Nuo 2003 m. priešmokyklinių grupių vaikai dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“, ikimokyklinio ugdymo programoje„ Kimochis “.

Vaikų pasiekimų vertinimas:

„1,5 – 3,5 metų vaikų ugdymosi pasiekimų aprašas“

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimų žingsniai“

„Priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas“

Atnaujinta 2019.02.21