Sveiki atvyke į Ozo šalį
logo

Savivaldos institucijos

 

LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBA – nuolat veikianti aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus), auklėtojus, kitus lopšelio-darželio darbuotojus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti. Taryba turi patariamojo balso teisę. Ji aprobuoja lopšelio-darželio nuostatus, strateginį bei veiklos planą, vidaus darbo tvarkos taisykles. Teikia pasiūlymus dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo, talkina formuojant materialinius, žmogiškuosius išteklius, sudarant saugias vaikų ugdymo ir sveikatos saugojimo sąlygas. Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, svarsto lopšelio-darželio struktūros klausimus.

  • Lopšelio-darželio tarybos pirmininkas – Artūras Zumeras, tėvų atstovas;
  • Sekretorė – Virginija Bartkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Nariai: Eglė Gavrilovienė – auklėtoja; Almonė Rakauskienė – meninio ugdymo pedagogė; Rita Laužadienė – tėvų atstovė; Ramūnas Šarmavičius – tėvų atstovas; Marius Bagdonas – tėvų atstovas.

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti patariamoji savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, logopedas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Taryba aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus, analizuoja lopšelio-darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus. Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą, analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą, nagrinėja ugdytinių pažangą ir pasiekimus. Su asmens sveikatos priežiūros specialistu sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus. Numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais ir visuomene kryptis.

  • Mokytojų tarybos pirmininkė – Aidana Baravykaitė Dagienė , direktorė;
  • Nariai – visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai.
  • Metodinė taryba – visos mokytojos įgijusios mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją
  • Pirminikas – Virginija Bartkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
  • Sekretorė – Reda Vaitonytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Atnaujita 2019.02.08