Sveiki atvyke į Ozo šalį
logo

Darbo grupės, komisijos

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja, koordinuoja ir vykdo prevencinę veiklą ikimokyklinio ugdymo mokykloje, nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) sunkumų priežastis, analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą, teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų  taikymo.

 • Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Jurga Šimaitienė, logopedė;
 • Sekretorė – Renata Ališauskienė, sekretorė;
 • Nariai: Virginija Bartkuvienė, l. e. p. direktorės pavaduotoja ugdymui; Sigita Milevskienė, auklėtoja; Nijolė Solovej, auklėtoja.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo. Suteikia mokytojams pretenduojamą kvalifikacinę kategoriją.

 • Virginija Bartkuvienė – l. e. p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui,komisijos pirmininkė;
 • Rima Mažeikienė – vyresnioji auklėtoja, deleguota mokytojų ir darbo tarybos;
 • Virginija Bartkuvienė – auklėtoja metodininkė,deleguota mokytojų ir darbo tarybos;
 • Mantvilė Imbrazienė – tėvų atstovė, deleguota lopšelio – darželio tarybos;
 • Ramunė Stanionienė – tėvų atstovė, deleguota lopšelio – darželio tarybos;
 • Vidmanta Kibirkštienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė;

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA – organizuoja, skelbia, parenka ir atlieka pirkimą, rengia pirkimo dokumentus ir nustatyta tvarka pateikia juos tiekėjams. Atlieka visus kitus veiksmus.      

 • Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė – Andrius Švedašius, ūkvedys.
 • Nariai: Renata Ališauskienė, sekretorė; Jurga Šimaitienė, logopedė; Virginija Bartkuvienė, l. e. p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

BENDRADARBIAVIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS DARBO GRUPĖ – dalinasi gerąja darbo patirtimi ugdant vaikų socialinę ir keliant mokytojų sociaedukacinę kompetenciją dalyvaujant VŠĮ,,Vaiko labui‘‘renginiuose,skatina pedagogų aktyvumą ir motyvaciją kūrybingai veiklai įstaigoje ir už jos ribų, skatina vaikų pasitikėjimą savimi, saviraišką ir kita.

Drabo grupę sudaro:

 • Virginija Bartkuvienė – l. e. p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Regina Stankevičienė – auklėtoja;
 • Justina Puodžiūnaitė – auklėtoja;
 • Rima Mažeikienė – auklėtoja;
 • Sigita Milevskienė – auklėtoja;
 • Žydra Jackūnienė – logopedė.

Atnaujinta 2019.02.08